1. Administratorem danych zawartych w dokumentach kwalifikacyjnych do uczestnictwa w wypoczynku dzieci i młodzieży jest Travel Shop Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pocztowej 39 /U2 w Szczecinie.

Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na powyższy adres, lub mailowo na adres:

rezerwacje@travelshop.com.pl albo telefoniczne pod numerem 91 4338951.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Rozporządzeniu MEN z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i

młodzieży oraz w Ustawie z dnia 11.09.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w wypoczynku dzieci i młodzieży.

5. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji turnusów kolonijnych, umów i zamówionych usług oraz w celu działań promujących ofertę Travel Shop Sp. z

o.o.

6. Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas, w tym: naszym współpracownikom, zatrudnionej kadrze kolonijnej i medycznej, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym upoważnionym przez nas odbiorcom, w tym: ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym dla nas pomoc prawną, podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowe, firmom, które świadczyć będą np. usługi kulturalno-oświatowe lub sportowe, instytucjom które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych, itp. Wgląd do danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku zgodnie przepisami prawa mają także osoby i instytucje określone w aktach prawnych, na podstawie, których organizowany jest wypoczynek (m.in. Kurator Oświaty, Państwowy Inspektor

Sanitarny,)

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy i realizacji zobowiązań, a także w okresie, w którym przepisy nakazują

przechowywać dane tj. 5 lat, czas określony w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeżeli w trakcie wycofacie Państwo swoja zgodę na przetwarzanie danych to wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem. Wycofanie zgody, powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych z chwilą wycofania zgody.

9.Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza uczestnictwo w wypoczynku dzieci i młodzieży.

10.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza

przepisy RODO.